சவேந்திர சில்வாவின் நியமனம் அனைத்துலக குற்றவியல் நீதிமன்றத்த்தின் அவசரத்தை வலியுறுத்துகிறது – நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம்

சவேந்திர சில்வாவின் நியமனம் அனைத்துலக குற்றவியல் நீதிமன்றத்த்தின் அவசரத்தை வலியுறுத்துகிறது – நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் – World News Report – EIN News Trusted News Since 1995 A service for global professionals · Thursday, August 22, 2019 · 494,257,039 Articles · 3+ Million Readers News Monitoring and Press Release Distribution Tools News Topics Newsletters Press Releases Events & Conferences […]

Continue Reading

Utah police officers cleared in October shooting that left suspect dead in Salt Lake City

“Based on the evidence presented to us,” said Sim Gill, “we do not intend to file any criminal charges” against Detective Jerry Valdez of the Unified Police Department and Detective Nick Stidham of the Saratoga Springs Police Department. The evidence — including physical and photographic evidence, and statements from witnesses and officers — convinced Gill […]

Continue Reading

Downtown Salt Lake City is increasingly a hub for young, tech-savvy workers who live and play among the skyscrapers

Salt Lake City’s downtown is thriving — and changing. Young, educated and tech-smart workers are moving into condos and apartments close to their jobs and a host of new restaurants, bars and theaters across the business core. A new study, commissioned by the Downtown Alliance, representing merchants in the heart of Salt Lake City, has […]

Continue Reading